Se alla

Trygghet

Helsingborg är människorna, Öresund, Landborgen, bokskogarna, detaljrika fasader och stilsäker tidig funktionalism. Vår landsbygd är idylliska fiskelägen och byar med vackert tegel, grönska, korsvirke och prunkande trädgårdar. Det är här Östersjön möter Atlanten.

Liberalerna vill:

Lyssnande Helsingborg

 • Ha ett hållbart ledarskap som lyssnar på invånarna.
 • Ha ett ökat skydd för Öresundsutsikten.
 • Läka och laga miljöer som skadats.
 • Att Helsingborg tar på sig ledartröjan och skapar goda dialoger med vår närhet.
 • Skapa fysiska rum som främjar inkludering, tillgänglighet och tryggt umgänge.
 • Satsa på en utökning av trygghetsvärdar och kommunala ordningsvakter.
 • Fördjupa och utveckla det goda samarbetet som finns mellan Polisen, Tullverket, Skatteverket och våra kommunala förvaltningar för en effektiv brottsbekämpning.
 • Möjliggöra för fler övervakningskameror i delar av Helsingborg där brottslighet sker i en högre utsträckning.
 • Att under mandatperioden öka ansträngningarna för att hitta en annan huvudman för flygplatsen i Ängelholm.

Lärande Helsingborg

 • Använda kompetens och drivkraft från Väla, Söder och Centrum i en samlad strategi.
 • Utveckla varje områdes unika charm med genomtänkta områdesplaner.
 • Se över hur arkitekturen i Helsingborg kan utvecklas till det bättre
 • Investera i en bättre energiinfrastruktur, kapacitet och lagring.

Lummigare Helsingborg

 • Att ombyggnation och nyproduktion om möjligt ska inkludera en grönytefaktor.
 • Att fler av våra gator kantas av träd och gröna väggar.
 • Bli bättre på utnyttjande av tak med energiproduktion och anläggningar med energisparförmåga.

Lugnare Helsingborg

 • Skapa bättre förutsättningar att färdas till fots och cykel.
  Ha en genomgripande minimering av buller.
 • Skapa klimatpositiva skytteltransporter för pendlarparkeringar.
  Ha pendlarparkeringar med genomtänkt säkerhet, på strategiskt valda platser.
 • Fortsatt bibehålla målet om att minst en procent av budget i kommunala byggprojekt har en länk till vår kultur med detaljuttryck, utsmyckning eller konst.
 • Ta fram en parkeringsstrategi för att kunna tillgodose det behov av parkeringsplatser som finns idag och framåt.

Lyssnande Helsingborg
Liberalernas politik för klimat, miljö och stadsbyggnad ska skapa ett lyssnande, lärande, lummigare och lugnare Helsingborg.

En liberal stadsplanering präglas av frihetskänsla, mångfald, kontraster och attraktiva livsmiljöer där de styrande aldrig slutar lyssna på människorna i kommunen.

Helsingborg ska söka dialog med sina invånare, stadsdelar och byar, tjänstemän och näringsliv, externa experter och forskare.

Öresund, offentliga rum och stadens själ tillhör oss alla i Helsingborg. Liberalerna kommer inte gå med på att ännu fler vyer över Öresund försvinner för Landborgsbesökare och vi vill öppna upp nya siktlinjer där det är möjligt.

En trivsam stad förutsätter levande gatuplan med sociala, aktiva och trygga miljöer. All nybyggnation och alla förändringsprojekt i staden bör inkludera planering för att förverkliga detta. En stad som gjorts attraktiv och trivsam har även säkerställt människornas trygghet och säkerhet.

Stadsutvecklingen måste skapa miljöer där alla kan trivas dag som natt.

Lärande Helsingborg
Liberalerna är positiva till nya idéer och teknik. Våra önskade klimatsatsningar och önskade satsningar på Campus återspeglar detta.

Liberalerna stödjer fortsatt kommunens klimatambitioner men efterlyser mer genomgripande processer och tydligare lärdomar från andra kommuners och städers framgångar för att stärka kommunens klimatomställning.

Helsingborg är en attraktiv cykelstad och det är Liberalerna väldigt stolta över. Men vi behöver växla upp ambitionerna ännu mer för att bli en ännu bättre cykelstad och därför vill Liberalerna att mer omvärldsbevakning genomförs för att dra lärdomar av goda erfarenheter och resultat från exempelvis Köpenhamn, Oslo med mera.

Varierade bostadsområden stärker band och samarbeten, därför bör villor, radhus, kedjehus, parhus och större flerfamiljsfastigheter blandas. Välmående områden förutsätter även en mix av upplåtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter, eget ägande och studentbostäder.

Lummigare Helsingborg
Ett lövrikare Helsingborg erbjuder ökad livskvalitet. Vi vill ha fler offentliga mötesplatser och att fler av dessa erbjuder lummiga miljöer för bättre rekreation, ökad koldioxidinlagring och biologisk mångfald.

En hållbar stadsbyggnad för bra miljö och klimat kan engagera Helsingborgs medborgare och säkerställa att våra offentliga miljöer är trivsamma och inbjudande för möten, inspiration och pauser.

Värna åkermarken
Maten kommer inte från affären, utan produceras på åkrar. Det är alltså viktigt ur flera aspekter att åkermarken prioriteras för matproduktion och bevaras för framtida generationer och inte, näst intill oåterkalleligt, bygga över den med vägar, köpcentrum eller villaområden.

Skydd av åkermarken finns idag i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Men det skyddet har visat sig alldeles otillräckligt. Kommunernas intresse av att expandera sätts över bevarandet av åkermark. I Helsingborg vill Liberalerna därför tillämpa en mer restriktiv hållning i vad som gäller nyttjandet av åkermark i syfte att säkerställa en god tillgång till livsmedelsförsörjning samt ha en god krisberedskap.

Detta innebär inte att Liberalerna motsätter sig all form av exploatering av åkermark. Liberalerna strävar efter en mer balanserad ingång där såväl livsmedelsförsörjning, krisberedskap och tillväxt måste gå hand i hand.

Lugnare Helsingborg
En hållbar stad välkomnar besökare och boende som vill färdas till fots och cykel. I en lugnare stad uppmuntras möten, samtal och promenader där vi njuter av stadens fasader, skyltfönster och konst.

I ett lugnt Helsingborg kan besökare och boende uppleva mer på ett trivsamt sätt och vill därför stanna längre. Vi vill se fler människor som fikar, handlar på torg och barn som leker.

Lokaltrafiken behöver fortsatt utvecklas för att erbjuda ännu bättre alternativ till bilresor inom kommunen för besökare, boende både i och utanför staden samt göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafik.