Se alla

Socialtjänst, äldreomsorg och LSS

Frihet är den värdering som Liberalernas politik bygger på. Alla ska vara fria att göra sina egna val och förverkliga sina livsdrömmar.

Liberalerna vill:

Socialtjänst och äldreomsorg

 • Säkerställa kompetensutveckling och rimlig arbetsbelastning för personal inom socialtjänst och äldreomsorg.
 • Fortsätta förstärka samverkan mellan hem, förskola och skola.
 • Synliggöra den hjälp som finns till skuldsanering och samverka kring ekonomisk utsatthet.
 • Fortsätta stärka helhetstänket med metoden ”Bostad först”, med tillgång till individuellt stöd.
 • Fortsätta att verka för fler behovsbostäder så fler får chansen till en trygg och bra bostad.
 • Öka stödet till kvinnojourer.
 • Fortsätta stärka och utbilda personal i metoder kring våld i relation, hedersförtryck och sexuella trakasserier.
 • Göra familjehemmen tryggare genom utbildning och stöd.
 • Stärka och utveckla kvalitetssäkringen inom äldreomsorgen genom tydliga kvalitetskriterier samt en uppföljningsplan med tidsavstämning.
 • Öka stödet för avlastning och vårdlotsar för anhöriga.
 • Utveckla volontärverksamheten.
 • Utveckla fler platser och mer kompetens kring demens.
 • Öka utbudet av olika boendeformer med förstärkt trygghet.
 • Utveckla digitalt stöd med höga integritetskrav inom äldrevården.
 • Möjligheterna för den enskilde att välja inom äldre- och handikappomsorg ska säkras.

LSS och personlig assistans

 • Att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och få de insatser beviljade som behövs för att göra detta möjligt.
 • Att Helsingborg ska vara en lättillgänglig kommun, inte bara sett till den fysiska miljön utan också när det kommer till information, kultur, politik och olika verksamheter.
 • Kvalitetssäkra myndighetsutövningen och se till att handläggarna utgår ifrån goda levnadsvillkor i sina bedömningar.
 • En satsning för att lyfta kompetensen hos personal inom LSS behöver genomföras för att ge personalen nödvändiga redskap i detta arbete.
 • Att individer, brukarorganisationer och andra ideella organisationer får möjlighet att medverka i och bidra till att verksamheter utvecklas.
 • Att det ska finnas boenden och daglig verksamhet med olika utformning och innehåll.
 • Bryta ensamheten genom ökade möjligheter att använda IT och modern digitalisering.

En trygg uppväxt
Trygga och goda uppväxtvillkor har en grundläggande betydelse för människors hälsa och förutsättningar resten av livet. Att skydda och stödja barn och unga är en central uppgift för samhället. Socialtjänstens skyddsnät är av största vikt och ska finnas tillhands när man som mest behöver det. Framtidens socialtjänst ska finnas bara några knapptryck från den enskilde och all information ska vara lätt att nå för våra boende i Helsingborg.

Motverka åldersdiskriminering
Åldersdiskriminering ska aktivt motverkas. Kompetens och erfarenhet är en samhällsekonomisk fråga som ska tas tillvara på ett värdigt sätt. Genom stöd och utbildning till anhöriga och personal inom äldrevården ska de äldre känna större trygghet.
Kvalitetsgranskningen ska stärkas. Mer kunskap, mer fakta och mer forskning om äldre individers villkor och behov behövs. Då kan fördomar motverkas och samhällets insatser bli mer träffsäkra.

LSS och personlig assistans
Liberalerna anser att lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och assistansen är en av vår tids viktigaste frihetsreformer och som sådan måste fortsätta att utvecklas. Alla människor är olika, men alla har rätt att vara en del av samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna vara sitt bästa jag. Rätten till stöd enligt LSS ska avgöras av en samlad behovsbedömning, inte diagnos.

De dagliga verksamheterna ska anpassas utifrån personens behov och önskemål. Kommunen kan genom mindre grupper inom ramen för daglig verksamhet verka som en ingång för personer med funktionsnedsättning till egen försörjning och en tillgängligare arbetsmarknad. Personer på LSS-boende och deltagare i daglig verksamhet ska kunna få hjälp att använda IT och andra tekniska hjälpmedel.