Se alla

Skola och förskola

Liberalerna sätter skolan först. Det finns inget som förbättrar människors möjligheter mer än en skola i världsklass. Inget rustar unga människor bättre än en skola som ger dem tillräckliga kunskaper. Den bildning en bra skola kan ge är det bästa botemedlet mot extremism och intolerans. Ingen jobbpolitik är mer effektiv än en riktigt bra skola. Det finns ingen bättre integrationspolitik än en skola i världsklass. Lugn och ro i klassrummet får elever att må bättre.

Därför strider liberaler för en skola som inte lämnar någon efter. Därför sätter Liberalerna skolan först.

Liberalerna vill:

 • Att Helsingborgs skolor sätter matematik, programmering och svenska i fokus.
 • Utveckla det uppsökande arbetet så att barn med annat modersmål än svenska kan börja på förskolan tidigare och därmed få in språkkunskaper i ett tidigare skede.
 • Öka kunskapen om särskilt begåvade barn samt barn med NPF och skapa rutiner för hur man möter dessa elevers behov.
 • Att säkerställa att alla barn och elever ska erbjudas fysisk aktivitet varje dag.
 • Erbjuda alla elever på gymnasiet att delta i Ung Företagsamhet (UF).
 • Anställa förskollärare med särskilt språkansvar i utsatta områden.
 • Säkerställa att lärare kan fokusera på sitt pedagogiska uppdrag.
 • Verka för att förskollärarutbildning ska förläggas i Helsingborg.
 • Verka för att fler högskoleplatser förläggs till Helsingborg.
 • Utveckla samverkan mellan förskola, skola, BUP, socialtjänst och BVC.
 • Införa spetsutbildningar i grundskolan och gymnasiet för elever som behöver större utmaningar i deras skolgång.
 • Inrätta fler karriärtjänster i skolor som ligger i utanförskapsområden.
 • Att förskolan ska ges bättre möjligheter till att sätta in tidiga stödinsatser för barn som behöver det.
 • Satsa på nätverk för föräldrar som efterfrågar hjälp.
 • Att samtliga skolor, utifrån behov, ska erbjuda läxhjälp.
 • Att studiehandledning på modersmålet erbjuds nyanlända elever i tillräcklig omfattning.
 • Satsa mer på studievägledning inför val till gymnasiet och till högre utbildning.
 • Stärka elevhälsan så att fler barn och unga kan ges bättre stöd.
 • Stärk tillgången till skolbibliotek.

Alla barn ska kunna lyckas
Bildningstraditionen ska hållas levande och kulturens frihet värnas. Allra viktigast är en utbildning som genomsyras av kunskap, trygghet, kreativitet och kritiskt tänkande.
I förskolan och skolan läggs grunden för livets resa och därför vill Liberalerna att samhället ska investera i förskolan och skolan så att alla barn och elever ges samma möjlighet att lyckas.

Se till varje enskild elevs behov
Utbildningen måste vara likvärdig och se till varje barns och elevs enskilda behov och ge det stöd som behövs. I skolan ska eleven ges möjlighet att utveckla sina förmågor och talanger samt lära sig att självständigt fatta beslut. I de lägre årskurserna är det särskilt viktigt att eleverna får öva och utveckla sina baskunskaper för att lyckas med studierna i de högre årskurserna. I förskola och lågstadium måste fokus ligga på språket. Behärskar man inte svenska språket är det svårt att ta till sig kunskap i andra ämnen.

Rimliga storlekar på barngrupper
Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt lägga grunden för en livslång lust att lära. Det är därför mycket viktigt att barngruppernas storlek är rimlig och att den anpassas till de förutsättningar som verksamheten har. Det är även viktigt att andelen behöriga förskollärare ökar.

Färdigheter i det svenska språket
Språket är det enskilt viktigaste verktyget för att klara sig genom hela skolan och i förskolan läggs den viktiga grunden till barnens språkutveckling. Barn som går i förskolan skaffar sig bättre färdigheter i svenska språket och de som gått i förskolan har lättare att klara skolan och får därmed större frihet när det gäller framtida livsval. Liberalerna vill därför fortsatt fokusera extra på att ge barn en språkutveckling och språkförståelse, inte minst för de elever som har annat modersmål än svenska.

Vidareutbildning ska uppmuntras
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och pedagogerna ska ha goda arbetsvillkor och en rimlig arbetsbörda. I dagsläget erbjuds kompetensutveckling till medarbetarna inom stadens skolor, vilket är mycket bra. Men Liberalerna vill att Helsingborgs förskolor skolor ska prioritera fortbildning och kompetensutveckling i en ännu högre omfattning. Karriärtjänster har möjliggjort karriärutveckling och utökat ansvar för lärarna vilket är positivt och något vi ska fortsätta med.

Fysisk aktivitet
Forskning visar att fysisk aktivitet främjar lärande och bidrar till god fysisk och mental hälsa vilket leder till en bättre arbetsmiljö och inlärning. Vi vill att fysisk aktivitet ska prioriteras.

Förväntansdokument
Ett välfungerande samarbete mellan skola och hem är viktigt för att skapa ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller. Liberalerna fortsätter förespråka förväntansdokument, vilket innebär att vårdnadshavare och elev undertecknar ett sådant tillsammans med sin skola inför varje läsår. I dokumentet ska det framgå vilket ansvar föräldern respektive skolan har, samt vilka ordningsregler som gäller på skolan. Ordning och reda i skolan är avgörande för en god arbetsmiljö för pedagogerna och en god studiemiljö för eleverna.

Knyta företag till skolan
Det finns en outnyttjad resurs i vårt samhälle, den mellan skola och lokalt näringsliv. Ge företag i staden en skola/klass som fadderklass. Läxhjälp, skolvärd, föreläsningar, prao med mera kan ingå i detta samarbete. Kommunen ska vara ansvarig för att detta arbete organiseras tillsammans med civilsamhället. Ett annat sätt att knyta an företag till skolan kan ske via socialt ansvarstagande i upphandlingar, där Helsingborgs stad kan ställa skarpa krav för att skapa fler praktikplatser samt tätare samarbete med våra skolor.

Rätt stöd till elever i behov av särskilt stöd
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar i skolan. Elever ska därför ha god tillgång till skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt specialpedagoger. Det ska finnas ett utvecklat samarbete mellan BUP, socialtjänst och primärvården. Elever i behov av särskilt stöd ska så tidigt som möjligt erbjudas stöd. Det är även viktigt att undervisande pedagoger har tillräcklig kunskap om hur man bemöter och undervisar elever som är i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att stärka elevhälsan ännu mer för att möta upp barn och ungas behov i ett mycket tidigare skede.

Lärare ska vara lärare
En grundprincip för att skolan ska funka så bra som möjligt är att lärare ska just få vara lärare. Därför är det viktigt att administrativa moment som kan betraktas som överflödiga ses över. Samtidigt ska lärare kunna få bra tekniskt stöd vid behov av det och kunna dra nytta av elevassistenter för att kunna finnas närmare eleverna. Det är också ett led i att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare att pedagoger just får fokusera på det livslånga lärandet och det pedagogiska uppdraget.

Skola fri från droger
Elever i skolan har rätt att vistas i en miljö fri från droger och tobak. För att förhindra att elever utsätts för detta ska skolan tillsammans med elevhälsan på olika sätt arbeta mot rökning, alkohol och annat droganvändande. Man ska särskilt arbeta mot rökning, då rökning ofta är inkörsporten till andra former av drogmissbruk. Liberalerna är positivt inställda till att det utförs drogtester i enlighet med gällande lagstiftning i de fall det anses befogat.

För att öka likvärdigheten ska samma krav ställas på fristående förskolor och skolor som på kommunala skolor. Insynen i hur skolpengen används i friskolorna måste öka och följas upp.