Se alla

Skola

Skoltiden är en viktig period i livet för varje barn. Det är här som grunden läggs för resten av livet och här ska samhället enligt Liberalerna investera stora resurser för att varje barn ska få lika möjligheter utifrån sina individuella behov. Skolan ska kompensera och hjälpa de gånger det behövs och även stimulera och utveckla varje barns förmåga att tänka självständigt och fatta beslut. För detta behöver varje barn utveckla sina baskunskaper, vilket vi ser som särskilt viktigt i de lägre årskurserna. Men kunskapsuppdraget är genomgående och centralt i Liberalernas skola och genom att ge personalen goda villkor ute på våra skolor så ger vi våra barn möjligheter att växa och utvecklas.

Mer resurser till skolan
För att kunna fortsätta den positiva utvecklingen och möta ökade behov inom förskola och skola behövs mer resurser.

Barngruppernas storlek ska vara på rimliga nivåer
Vartenda barn i förskolan ska få synas och få den uppmärksamhet som behövs för dess utveckling. Det är därför viktigt att barngrupperna har en rimlig storlek utifrån de olika förutsättningar som verksamheterna har. Storleken på barngrupper kan variera beroende på hur inne- och utemiljön är beskaffad och på barngruppens sammansättning.

Bättre arbetsro i klassrummet
För att elever ska nå goda resultat behöver studieron bli bättre. Ett led i detta arbete är att Helsingborgs skolor aktivt har arbetat mot mobbning i många år genom Olweus-programmet och detta arbete skall fortsätta. Vidare pågår ett arbete med att gå på djupet med orsaker till bristen på studiero och att finna lämpliga åtgärder däremot. De förslag som kommer fram behöver spridas till alla skolor. Det som är viktigt är att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön ute på våra skolor. Detta kan t.ex. göras genom att installera ljuddämpande plattor eller andra åtgärder för att minska ljudnivån och därmed förbättra studieron.

Fortsätt stärka språkens betydelse
För barnens utveckling och möjligheter i livet är språket viktigt och det gäller inte minst goda kunskaper i det svenska språket. Barns intressen för andra språk, förutom engelska, ska stimuleras. De barn och ungdomar som kommer till Sverige ska snabbt få stöd för att lära sig det svenska språket. Modersmålsundervisning är ett viktigt sätt att nå det målet.

Utbyggt lärlingssystem
Ungdomar som snabbt vill komma ut i arbete kan välja att bli lärling. För att ge våra ungdomar denna möjlighet har Helsingborgs lärlingsgymnasium startat 2017. Vi vill satsa på fler lärlingsplatser för att fylla behovet av yrkesutbildad personal. Genom denna satsning på lärlingsgymnasium vill vi fortsätta fokusera på att tillsammans med det lokala näringslivet sänka tröskeln till arbetslivet. Staden och dess bolag ska föregå med gott exempel.

Utöka elevhälsan
För barnen i skolan är det viktigt att må bra för att ha förutsättningar att nå målen. När barnen inte mår bra måste det finnas tillgång till elevhälsan.

Eleverna ska ha god tillgång till skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt specialpedagoger. Vi har utökat elevhälsan kraftigt i Helsingborg och trots detta ser vi att den psykiska ohälsan ökar bland eleverna. Ett utvecklat samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården är viktigt för att komma tillrätta med detta. Vi vill även att elevhälsan ska jobba mer med förskolan och dess verksamhet.

Behåll det fria skolvalet
Barn har olika behov men samma rätt till god utbildning. I Helsingborg har ett aktivt skolval införts vilket innebär att alla föräldrar och elever måste välja skola. Det fria skolvalet ska värnas. Elevers och föräldrars val av skola, oavsett om det gäller kommunal skola eller friskola, är ett viktigt inslag i arbetet med kvalitetsförbättringen av skolverksamheten. En ökad samverkan mellan kommunala skolor och friskolor är viktigt. Ett förslag är ett gemensamt antagningssystem i staden. Val av skola ska vara elevers och föräldrars. Inte politikers.

Föräldrars och elevers ansvar
Barnen i skolan har, i relation till sin ålder, ansvar för sitt agerande. Föräldrar har ett ansvar för sina barn i skolan genom att till exempel tala om skolans betydelse, se till att barnen sover tillräckligt, äter frukost och kommer i tid till skolan. På så sätt bidrar föräldrarna till både arbetsro och bättre skolresultat för sitt eget och andras barn. Ett fungerande samarbete mellan skolan och hemmet är viktigt för att skapa ömsesidig respekt och förståelse för varandra.

Läs alla våra förslag om en bättre förskola och skola i Helsingborg (PDF).