Se alla

Näringsliv

Helsingborg har en unik position tack vare sitt geografiska läge och sin historia med flera entreprenörer som exempelvis Henry Dunker och Nils Persson som i den begynnande industrialismen skapade en av Sveriges främsta städer. Vi är stolta över vår historia. Vi vill fortsätta i denna anda och skapa ett ännu bättre företagsklimat som gagnar företagare och invånare.

Liberalerna vill:

 • Alla ungdomar på gymnasiet ska erbjudas att delta i Ung Företagsamhet – UF.
 • Verka för att etablera ett UF-kontor i Helsingborg.
 • Starta relevanta utbildningar för stadens företag, t.ex. IT-utbildningar.
 • Verka för att en handelshögskola etableras i Helsingborg
 • Starta temainriktade inkubatorer och science park.
 • Utreda möjligheten att skapa ett life-science center i Helsingborg.
 • Inrätta en företagslots som guidar företag rätt genom stadens förvaltningar för att snabba på och effektivisera nödvändig myndighetsutövning och handläggning.
 • Inrätta en rådgivande resurs som stödjer företagare när de blir utsatta för brott. Resursen ska hjälpa företagare att navigera till rätt kontaktperson, myndigheter och aktörer för att hantera situationen.
 • Verka för att Campus ska ha minst 10 000 studenter.
 • Visselblåsarfunktion för företag och näringsidkare som anonymt tipsar om hot, beskyddarverksamhet, kriminella ligors aktiviteter.
 • Gör noggranna kontroller av företag som hyr lokaler och mark av kommunen samt kommunens bolag.
 • Satsa mer resurser på stadens myndighetsutövning.
 • Använd försörjningsstödet för att göra samhällstödjande verksamhet.
 • Förlägg mer städning och skötsel av gaturummet till kvällen/natten för att stärka tryggheten.

Vi försvarar marknadsekonomin
Det ska vara enkelt och givande att vara företagare i Helsingborg oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. För oss liberaler är företagandet en möjlighet för individen att själv ta makt över sina drömmar såväl som en grundförutsättning för att vi gemensamt skapar resurser för att utveckla ett fritt och hållbart samhälle. Det självklara måste dock sägas – man startar inte företag bara för att förverkliga sig själv utan också för att tjäna pengar. Som liberaler försvarar vi alltid marknadsekonomin. Utan företagare har vi inget välstånd.

Lättare att starta och driva företag
Det ska vara lätt att etablera sig, utveckla och expandera sitt företag i Helsingborg. Därför vill vi förbättra stadens och politikernas attityd till företagande. Helsingborg ska göra det lättare att starta och driva företag. Vi behöver bättre förutsättningar för tillväxt genom ett livskraftigt nyföretagande och entreprenörer som med eget risktagande skapar framtidens stad. Näringslivets ryggrad är småföretagen som skapar fyra av fem nya jobb i Sverige och i Helsingborg.

Vi måste ha en helhetssyn för nya verksamhetsområden. Helsingborg ska ha beredskap för såväl mindre som större företag som vill starta och etablera sig. Det ska finnas tydliga riktlinjer för hur dessa företag ska välkomnas och hur verksamhetsmark ska användas.

Utbildningar i entreprenörskap
Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. I dag är det inte lika självklart att starta eget som att ta anställning. Det handlar mycket om vilken erfarenhet och kontakt individen har av företagare och företagande, men också om vilken kunskap individen har fått om företagande genom skolan. En god väg till nyföretagande är därför utbildningar i entreprenörskap. Tack vare stöd från ideella aktörer som Ung Företagsamhet får ungdomarna möjlighet att förverkliga sina idéer och pröva vingarna som entreprenörer.

Stärk Campus Helsingborgs position
Campus är en angelägenhet för många kommuner. Därför vi vill ha ett ännu tätare samarbete med kommuner med pendlingsavstånd till Helsingborg så att vi tillsammans kan utveckla och stärka Campus position som en attraktiv högskola för regionens näringsliv. Vi vill utveckla Campus och bygga ut hela yrkeshögskolan. Campus Helsingborg bör dra nytta av Helsingborgs entreprenöriella historia. Ett första mål är att Campus ska ha minst 10 000 studenter.

Tryggt och säkert företagande
Alla företag i Helsingborg ska känna sig trygga och säkra under dygnets alla timmar. Så är det inte alltid. Inom flera branscher hotas det fria näringslivet av organiserad brottslighet, ett exempel är Söder, där flera näringsidkare utpressas och hotas.

Utsatta företagare saknar stöd och resurser att själva hantera konsekvenserna av att bli utsatta för brott.

Nya sjukhusområdet i Helsingborg
Det nya sjukhuset som ska byggas i Östra Ramlösa har goda förutsättningar till att bli ett sjukhus i världsklass – med hög medicinsk kvalité och stark anknytning till modern forskning. I nära anslutning till sjukhusområdet ska det etableras en Science Park som verkar inom läkemedel och medicinteknik. Den kliniska forskningen som finns på Helsingborgs lasarett ska följa med till det nya sjukhuset.

Ett levande centrum
Det ska vara lätt att pendla till och ifrån Helsingborg och att förflytta sig inom staden. Mobiliteten i Helsingborg ska utvecklas. Det ska vara enkelt och smidigt att utnyttja regionens kollektivtrafik och därefter kunna förflytta sig inom staden till sin målpunkt.

Förbättrad infrastruktur
Liberalernas Helsingborg ska arbeta intensivt tillsammans med andra kommuner och myndigheter för att förbättra infrastrukturen i och kring Helsingborg. Vi är angelägna om att få dubbelspåret från Maria Station till Helsingborg C på plats så fort som möjligt.

Fler fasta förbindelser
Vi vill att staden fortsatt intensivt arbetar för en fast förbindelse Helsingborg – Helsingör. Fasta förbindelser till Danmark är inte bara en skånsk angelägenhet utan ett nationellt intresse för att knyta samman Stockholm, Oslo och Göteborg med Hamburg.