Se alla

Miljö och stadsbyggnad

Miljöfrågan är i grunden en moralisk fråga. Det är en självklarhet att ta vara på den miljö vi lever i och är beroende av. I det liberala samhället har varje människa ett eget ansvar för sina handlingar i rollen som ägare, brukare, producent eller konsument. Vi liberaler menar också att en långsiktig ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling gör det möjligt att lösa dagens miljöproblem.
För Liberalerna i Helsingborg är frihet under ansvar, kunskap och utveckling de grundvärderingar som genomsyrar vårt arbete som förtroendevalda representanter. Inom stadsbyggnad betyder det en rad konkreta förslag som utvecklar Helsingborg till en attraktiv och unik stad.

God hälsa och giftfri miljö
Vi vill skapa en livsmiljö som är hälsosam för såväl människa och djur som natur. Vi vill undersöka möjligheten att införa utsläppsfria miljözoner för fordon i känsliga delar av staden och installera fler mätstationer av luftkvalitet. Vi vill också uppmuntra restaurangägarna att redovisa varifrån huvudingredienserna på menyerna kommer och livsmedelshandlarna att redovisa vilka miljöskadliga insekt- och växtbekämpningsmedel som använts i odlingen av färsk frukt och grönsaker.

Vi vill säkerställa en välfungerande skadedjursbekämpning inom staden och uppmuntra till en minskad användning av miljöskadliga kemikalier i skötseln av våra gemensamma grönområden och i våra privata trädgårdar.

Bevara utsikten från Landborgen
De fria siktlinjerna utmed Landborgspromenaden ska skyddas. Vi vill utnyttja Helsingborgs unika topografi vid nybyggnation och bygga på höjden där det finns möjlighet och skapa unika boendemiljöer. Den fria utsikten ut över sundet vid infarten till staden söderifrån och från stadens utsiktsplatser ska upprätthållas genom att kontinuerligt avlägsna sly och liknande växtlighet.

Trygga stränder
Längs vår kust där det finns badplatser vill vi utveckla konceptet med livräddare, strandvärdar och hjärtstartare.

Förtäta med varsamhet – skydda stadens grönområden
Helsingborg är en grönskande och trivsam stad. Vi vill ta tillvara på naturvärden och att parkerna ska vara attraktiva utflyktsmål. Träd och buskar ska planteras på mindre gator för att skapa ett grönare stadsrum. Anläggande av gröna tak och gröna fasader på stadens fastigheter och att klä trista betongväggar i stadsrummet med gröna växter ska uppmuntras. Det behövs fler områden för kolonier och odlingslotter.

Läs fler förslag om hur vi vill förbättra miljön och klimatet i Helsingborg (PDF)

Läs fler förslag om hur vi vill utveckla stadsbyggnationen i Helsingborg (PDF)