Se alla

Integration

I Helsingborg ska alla människors förmåga tas tillvara. Ett liberalt samhälle bygger på öppenhet, tolerans och demokrati. Samtidigt ska samhället försvara friheten för individer som lever i ofrihet oavsett om ofriheten motiveras med religion, tradition eller annat. Människors inneboende styrkor ska lyftas fram genom politik som bygger på egen makt istället för omhändertagande och på arbete istället för bidrag. Nyckeln till ökad makt och inflytande över sin egen vardag är arbete och språk.

Diplom för språktest och samhällskunskaper
Medborgarskapets betydelse ska stärkas och uppmärksammas. Nyanlända ska erbjudas möjlighet att genomgå språktest och delta i utbildning om hur det svenska samhället fungerar. Ett personligt diplom ska delas ut i Rådhuset till dem som klarar språkkraven och aktivt deltagit i samhällsutbildningen.

Samtal för nyanlända för kunskap och förståelse om normer och sociala spelregler
Nyanlända kvinnor och män ska erbjudas och uppmuntras att träffas i mindre grupper där deltagarna med samtalsledare på djupet får samtala om outtalade och uttalade normer och sociala spelregler i det svenska samhället. Inom ramen för gruppsamtalen ska även tas upp värderingar som ligger till grund för svensk lagstiftning såsom jämställdhet, allas lika rätt och värde och andra frågor som är angelägna och relevanta. Gruppsamtalen kan vara en del av samhällsundervisningen inom ramen för introduktionsprogrammet.

Arbete mot diskriminering
Arbete mot diskriminering behöver utvecklas samtidigt som grundläggande värden såsom jämställdhet och allas lika värde försvaras. När värderingar krockar krävs kunskap, förståelse och tydlighet för att hålla samman Helsingborg.

Barn ska få växa upp fria från hedersförtryck
Helsingborg ska gå före i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering och förtryck i hederns namn. Kontrollen och förtrycket av de unga står främst familj och släkt för. Därför blir en viktig del i arbetet kontakt med familjerna och arbete med upplysning och påverkan om värderingar såsom jämställdhet, allas lika värde, individens rätt till sin sexuella identitet och att barn och unga ska ha rätt att göra egna livsval. Det är viktigt att föräldrar tidigt får kunskap om den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhällets syn på jämställdhet och annat som rör flickors och pojkars lika värde och rättigheter. Det saknas forskning och erfarenhet av effektiva metoder på området. Men Helsingborg ska gå före och utveckla och pröva metoder för att flickor och pojkar ska få växa upp och utvecklas fria från hedersförtryck.

Läs alla våra förslag om en förbättrad integration i Helsingborg (PDF)