Se alla

Integration och arbetsmarknad

Med en omfattande reformagenda vill Liberalerna bli det parti som bryter segregationen och gör Helsingborg till möjligheternas stad, med målet att Helsingborg likt övriga Sverige år 2030 inte ska ha några utanförskapsområden.

Liberalerna vill:

Integration

 • Utöka verksamheten SFI för föräldralediga till att omfatta fler stadsdelar så att fler kan lära sig svenska.
 • Skärpa språkkraven och erbjuda språkstöd för kärnyrken inom vård och omsorg samt kräva svenskutbildning för de som har jobb idag men saknar rätt kunskaper.
 • Skärpa kraven på föreningar som får offentliga bidrag så att dessa arbetar inkluderande. Alla barn ska ha tillgång till fritids- och idrottsaktiviteter och kunna nyttja dessa, oavsett bostadsområde och kön.
 • Inrätta ett riktat stöd för att främja organiseringen av flickor och kvinnor i utsatta områden för att stärka deras egenmakt och självständighet. Det kan handla om entreprenörskap, arbeta mot våld mot kvinnor, idrott och andra former av föreningsliv.
 • Utveckla det förebyggande arbetet i varje verksamhet för att motverka alla former av kulturella normer som begränsar flickors, pojkars och kvinnors frihet.
 • Utreda det svenska språkets ställning i vardagslivet i utsatta områden och vad som kan göras för att underlätta användningen av svenska som gemensamt kommunikationsspråk. Utredningen ska kunna ligga till grund för riktade insatser för att såväl underlätta kommunikation som språkinlärning.
 • Inrätta lokala handlingsplaner för att vända utvecklingen i varje utsatt område. Utsatta områden ser olika ut och kommunerna måste ta ett tydligare ansvar för att vända utvecklingen. För att förbättra situationen i de olika områdena behövs en särskild kommunal handlingsplan.
 • Ha fler långsiktiga investeringar i utsatta områden. För att skapa en hållbar förbättring i de utsatta områdena behöver korta tidsbegränsade projekt bli färre och långsiktiga investeringar bli fler.
 • Engagera de som bor i utsatta områden i sin närmiljö. Kommunerna måste bli bättre på att initiera och möjliggöra lokalt engagemang och ledarskap i utsatta områden, exempelvis vid planprocesser, upprustningar och investeringar.
 • Människor som är engagerade och bidrar till miljön i sitt bostadsområde är viktiga för att få fungerande stadsdelar.
  Verka för att Helsingborgs stad ska undantas från EBO-lagstiftningen.

Arbetsmarknad

 • Att krav på heltidsaktivitet ska vara huvudregeln för att kunna få ekonomiskt bistånd. Är den enskilde individen inte arbetsför på heltid så ska kraven kunna anpassas.
 • Se över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ska omfatta de som är i allra störst behov av det och tillämpas utifrån en restriktivitetsnorm. Det kan till exempel handla om att inte kompensera för indraget studiebidrag, om det inte föreligger synnerliga skäl som exempelvis frånvaro på grund av psykisk ohälsa eller dylikt.
 • Ha nolltolerans mot fusk och felaktigheter med hembesök, samordning med myndigheter och register, samt polisanmälan av alla misstänkta bedrägerier.
 • Införa en utökad och lokal utbildningsplikt för individer som lever på ekonomiskt bistånd och som saknar gymnasieutbildning.
 • Att staden tar ett utökat helhetsgrepp kring unga som varken arbetar eller studerar för att få in dem till vuxenutbildning eller den reguljära arbetsmarknaden. I dag sker en mängd goda insatser för att fånga upp målgruppen unga som varken arbetar eller studerar, men insatserna behöver utökas.
 • Att alla ska ha rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet på Komvux. I dag kan kommunerna neka personer plats, men vi vill att alla ska kunna läsa in den kunskap som behövs för att kvalificera sig till högskolestudier.
 • Integrera jobbperspektivet ännu mer i SFI och stärka möjligheterna till att läsa SFI parallellt med jobb eller utbildning.
  Få fler företag att ta ett utökat socialt ansvar. När företag gör affärer med Helsingborgs stad bör därför skärpta krav om socialt ansvarstagande ställas.
 • Villkora eventuella feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på den reguljära arbetsmarknaden och sommarskola för de som inte nått målen.

Motverka segregation
Helsingborg har sedan flera år tillbaka haft fyra områden som klassats som riskområden. Dessa är Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. För att motverka segregationen krävs ett helhetsperspektiv med insatser som bryter bidragsberoendet, får in fler i arbete eller studier, stärker språkkunskaperna och säkerställer att fler är införstådda med hur det svenska samhället fungerar.

Kamp mot hederskultur
Kampen mot hederskulturen ska intensifieras och den kampen ska tas så tidigt som möjligt. Det finns ingen heder i förtryck och varje ung flicka och pojke, oavsett bakgrund, ska ges förutsättningar till att vara sin egen individ.

Arbetslinjen ska stärkas
Allt färre ska försörja allt fler!
Det är en ohållbar ekvation, därför måste fler helsingborgare komma in på arbetsmarknaden. Liberalerna vill ha en stärkt arbetslinje där den enskilde individen ska ges de allra bästa förutsättningarna för att bli en del av arbetsmarknaden och/eller vidare studier. Arbetslinjen stärks genom ett bra företagsklimat, fokus på språk, vuxenutbildning och ett minskat bidragsberoende.

Under flera år har arbetslösheten i Helsingborg varit högre än rikssnittet. Det är oacceptabelt. Liberalerna prioriterar därför arbetslinjen för att fler ska arbeta och betala skatt för att på så sätt finansiera vår gemensamma välfärd. De som kan arbeta – de ska arbeta.