Se alla

Demokrati

Liberalernas och dess föregångare Folkpartiets historia är nära förbunden med utvecklingen av demokratiska friheter och rättigheter i Sverige.

Liberalerna står fast vid att utveckla och fördjupa demokratins funktion så att alla känner sig företrädda i det samhällssystem i Sverige som beslutar om samhällets funktion och utveckling. Demokratin får inte tas för given. I valprogrammet för Helsingborg är perspektivet det lokala, men även övergripande frågor som beslutas på nationell nivå kan diskuteras.

Liberalerna vill:

  • Inrätta ett välkomnande demokratimöte på Rådhuset som fortlöpande bjuder in de som uppnått myndighetsålder (18-åringar) för en genomgång av lokal demokrati samt deras rätt att som självständiga samhällsmedborgare påverka/medverka under ansvar. I mötet träffar de ansvariga politiker. På så vis erbjuds insikter och ansikten i politiken.
  • Sätta upp en bildskärm på Stortorget för att alla ska kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Konkretisera arbetet med medborgarförslag.
  • Möjliggöra utspridning av olika förvaltningar för att öka närvaro och trygghet för stadens invånare.

Nationella frågor
Den gemensamma valdagen för riks- region- och kommunalval bör överges för att få ett större fokus på lokala och regionala frågor när valkampanjen bara handlar om dessa frågor. Det innebär att det blir val vartannat år, antingen riksdagsval eller region/kommunval.

Utmaningen för Liberalerna blir att just skapa intresse för regionala och kommunala frågor. Liberalerna vill också tydligt lyfta deltagandet i EU-valet.

Liberalerna Helsingborg bör verka för att de politiska partierna i Sverige inte längre nominerar nämndemän till de svenska domstolarna. Detta för att bryta sambandet mellan det rättsliga och det politiska systemet.

Lokala frågor
I Helsingborg visade folkomröstningen om Öresundskraft att invånarna inte delade de ledande politikernas uppfattning om vad som skulle göras med bolaget. Folkomröstningen blev ett svidande nederlag för Helsingborgs politiska ledning. Invånarna kräver ett mer direkt inflytande över större beslut i staden. Folkomröstningar har kommit för att stanna. Kommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen. En person har kommunal rösträtt efter 3 år i Sverige och boende i Helsingborg 30 dagar före valdagen.